رزومه  

آثار اعضای گروه نقاشان سپند

محمداعظم زاده

- متولد 1347
- عضو هيات علمي دانشكده هنر و معماري، دانشگاه مازندران
- دكتري پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران

الف- سوابق و فعالیتهای نمايشگاهي و علمي:
- شركت در نمايشگاه هاي گروهي متعدد از سال 1367 تاكنون
- نمايشگاه انفرادي نقاشي، دانشگاه هنر اصفهان، 1372.
- نمايشگاه انفرادي نقاشي، دانشگاه هنر اصفهان، 1373.
- دوسالانه نقاشان ايران، موزه هنرهاي معاصر، تهران، 1374.
- دوسالانه نقاشان ايران، موزه هنرهاي معاصر، تهران، 1376.
- نمايشگاه انفرادي طراحي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1376.
- نمايشگاه انفرادي طراحي، گالري شيو، تهران، 1376.
- نمايشگاه گروهي اساتيد دانشگاه هنر تهران و اصفهان، موزه هنرهاي معاصر اصفهان، 1378.
- نمايشگاه انفرادي طراحي و حجم، دانشگاه مازندران، 1382.
- نمايشگاه انفرادي طراحي، دانشگاه مازندران، 1384.
- نمايشگاه گروهي نقاشي به اتفاق احمدنصرالهي و محمدتقي صداقتي در گالري مولاييان، بابل، 1389.
- نمايشگاه انفرادي نقاشي، گالري هفت ثمر، تهران، 1390.
- چاپ 29 مقاله علمي پژوهشي و علمي ترويجي.
- اجراي 2 طرح پژوهشي خاتمه يافته، پروژه مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران، 1383 و 1385.
- تاليف و ترجمه 4 كتاب.
- تاليف در دست اقدام: رویکردها و مفاهیم در بیان تصویری (مشترك با دكتر مهدي حسيني، دانشگاه هنر تهران)
- سخنراني هاي علمي و ارائه سمينارهاي تخصصي: اجراي 6 سمينار تخصصي و 8 سخنراني علمي در دانشگاه مازندران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه تبريز، فرهنگستان هنر و دانشگاه هنر اسلامي تبريز.
- داوري مقالات علمي و جشنواره هاي هنري.

ب- كسب عنوان و لوح افتخار:
- كسب رتبه اول آزمون دوره دكتري دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1387.
- كسب رتبه سوم آزمون فوق ليسانس دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1376.
- كسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندارن، دانشكده هنر و معماري، 1386.
- كسب لوح افتخار براي ارائه مقاله و سخنراني، دانشگاه هنر اسلامي تبريز، 1387.
- كسب دو ديپلم افتخار براي نفرات برتر در نمايشگاه گروهي نقاشي، دانشگاه هنر تهران و حوزه هنري تهران، 1372، 1373.
- كسب عنوان نفرات برتر در نمايشگاه دوسالانه نقاشي، موزه هنرهاي معاصر تهران، 1376.
- كسب عنوان پژوهشگر نمونه، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه مازندران، 1391.آثار اعضای گروه نقاشان سپند محمد اعظم زاده